Impressum

Pentel Bürobedarf-Handelsgesellschaft mbH
Lademan’s bow 143
22.339 Hamburg, Tyskland

Tel. (+49) 040-538 091 0

E-post: info(at)pentel.de

Handelsregister
Tingsrätten i Hamburg HRG 12611
Organisationsnummer: DE-118.678.393
Bolagets säte är Hamburg

Företagsledare: Tamaki Izawa
Ansvarig för innehåller med hänsyn till § 6 i det tyska statsavtalet om medietjänster:
Tamaki Izawa, Lademannbogen 143, D – 22.339 Hamburg

Ansvarsfrihet

1. Onlineerbjudandets innehåll

Författaren ger ingen garanti för giltighet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet av levererad information. Ersättningskrav mot författaren, som refererar till materiella skador eller ideell art, som uppstått på grund av användning eller icke användande av presenterad information eller på grund av felanvändning av felaktig eller ofullständig information, är i princip uteslutet, om det inte kan bevisas avsiktlig eller grov oaktsamhet från författarens sida.

Alla erbjudanden ges med reservation för ändringar och är icke-bindande. Författaren förbehåller sig rätten att utan särskilt varsel under viss tid eller permanent ändra, komplettera, radera eller upphäva offentliggörande av delar av sida eller hela erbjudandet.

2. Referenser och länkar

Vid tillfälle av direkt eller indirekta referenser till främmande internetplatser – länkar – som ligger utanför författarens ansvarsområde skulle en ansvarsplikt endast träda i kraft om författaren haft kännedom om innehållet samt om det skulle ha varit tekniskt möjligt samt rimligt att förhindra användandet av olagligt innehåll.

Författaren förklarar härmed uttryckligen att det vid den tidpunkt som länken skapades inte har varit något olagligt innehåll på de länkade sidorna. Författaren har inget inflytande på den aktuella och framtida utformningen, på innehåll eller ursprung av de länkade sidorna. Därför distanserar författaren sig härmed uttryckligen från innehåll på de länkade webbplatser som förändrats efter att författaren skapat länkförbindelserna. Denna information gäller för alla länkar och referenser inom egna interneterbjudanden samt för främmande bidrag i gästböcker, diskussionsforum samt e-postlistor som författaren upprättat. Endast leverantören av webbplatsen är ansvarig för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilda skador som kan uppstå på grund av användande eller icke-användande av sådan information – tvärtom den person som endast hänvisar till publikationen.

3. Upphovs- och varumärkesrätt

I alla publikationer strävar författaren efter att följa upphovsrätten av använd grafik, ljudfiler, videoklipp och texter, att använda egen grafik, ljudfiler, videoklipp och texter eller att använda licensfri grafik, ljudfiler, videoklipp och texter.

Alla i interneterbjudandet informerade eller eventuellt skyddade av tredje part omfattas av gällande varumärkesrätt samt av äganderätten av den gällande registrerade ägaren. Att bara informera om ett varumärke innebär inte att varumärket inte skyddas av tredje part.

Författaren har upphovsrätt för de publicerade sidorna som författaren själv upprättat. Reproduktion eller användande av grafik, ljudfiler, videoklipp och text i andra elektroniska eller tryckta publikationer är ej tillåtet utan uttryckligt godkännande från författaren.

4. Dataskyddsregler

Om det i samband med ett interneterbjudande är möjligt att ge information om personlig eller företagsmässig data – e-postadress, namn, adress – så sker information om data av den sorten från användares sida uttryckligen på frivillig basis. Användning och betalning av de erbjudna tjänsterna är – om det är tekniskt möjligt och rimligt – även tillåtet utan information om denna information eller genom information av anonymiserande information eller vid användande av pseudonymer.

5. Rättslig effekt av denna förklaring av ansvarsfrihet

Denna förklaring av ansvarsfrihet ska betraktas som en del av interneterbjudandet varifrån det hänvisas till denna sida. Om delar eller enskilda formuleringar i denna text inte skulle stämma överens med gällande lagstiftning, eller om de inte längre eller inte helt följer gällande lagstiftning, berörs inte övriga delar av dokumentet när det gäller innehåll eller giltighet.